Zarz¹d

Kapeli Gorolskiej “ZORÓMBEK”

kierownik artystyczny Dr. Leszek KALINA
prezes i skarbnik Ewa KUREK
kronikarz oraz prasa i reklama Anna FIRCZYK